تبلیغات
مکارم شیرازی - احکام وصیّت
هر سوالی دینی دارید از ما بپرسید

احکام وصیّت

نویسنده :علی نداف
تاریخ:دوشنبه 29 آذر 1395-11:32 ب.ظ

احكام وصیّت

مسأله 2327ـ كسى كه به قصد خودكشى، مثلاً زخمى به خود زده یا مادّه سمّى خورده، اگر درباره اموال خود وصیّت كند، سپس بمیرد، وصیّت او صحیح  نیست.

مسأله 2328ـ هرگاه كسى وصیّت كند كه چیزى از اموالش را به كسى دهند آن مال بعد از مرگ او ملك آن شخص مى شود قبول هم لازم نیست، ولى اگر در حال حیات او وصیّت را رد كند احتیاط آن است كه در آن مال تصرّف مالكانه نكند.

مسأله 2329ـ هنگامى كه انسان آثار و نشانه هاى مرگ را در خود دید باید فوراً امانت هاى مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر بدهكار است و موقع آن رسیده باید بدهى خود را بدهد و اگر خودش نمى تواند بدهد یا وقت دادن بدهى نرسیده، باید وصیّت كند و اگر اطمینان ندارد كه به وصیّت او عمل كنند باید شاهد بگیرد، ولى اگر مطمئن است كه ورثه بدهى او را مى پردازند، وصیّت لازم نیست.

مسأله 2330ـ كسى كه آثار و نشانه هاى مرگ را در خود مى بیند اگر خمس و زكات و مظالم بدهكار است باید فوراً بپردازد و اگر نمى تواند بدهد چنانچه مالى دارد، یا اگر مال ندارد احتمال مى دهد دوستان یا بستگانش آن را ادا كنند باید وصیّت نماید، همچنین است اگر حج بر او واجب باشد و اگر نماز و روزه قضا دارد بنا بر احتیاط واجب باید وصیّت كند (با رعایت آنچه در مسأله نماز و روزه استیجارى گفته شد).

مسأله 2331ـ كسى كه آثار مرگ را در خود مى بیند اگر مالى نزد كسى دارد، یا در جایى پنهان كرده كه ورثه نمى دانند، چنانچه به واسطه ندانستن حقّشان از بین برود باید به آنان اطّلاع دهد و نیز در صورتى كه فرزندان صغیر دارد و اگر قیّم و سرپرست معیّن نكند حقّ آنها از بین مى رود یا خودشان ضایع مى شوند، باید براى آنان قیّم امینى معیّن نماید.

مسأله 2332ـ كسى را كه به او وصیّت مى كنند «وصىّ» مى گویند و بنابر احتیاط واجب باید مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اعتماد باشد.

مسأله 2333ـ هرگاه كسى چند وصى براى خود معیّن كند چنانچه اجازه داده است هر كدام به تنهایى به وصیّت او عمل كنند لازم نیست از یكدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده است (خواه گفته باشد همه باهم عمل كنند یا نگفته باشد) باید با نظر یكدیگر به وصیّت او عمل نمایند و اگر حاضر به همكارى نباشند، یا در تشخیص مصلحت اختلاف كنند، در صورتى كه تأخیر، سبب تعطیل عمل به وصیّت یا تأخیر آن گردد باید حاكم شرع ترتیبى دهد كه عمل به وصیّت، زمین نماند.

مسأله 2334ـ هرگاه انسان از وصیّت خود برگردد (مثلاً اوّل بگوید ثلث مالش را به كسى دهند و بعد بگوید ندهند) وصیّت باطل مى شود، همچنین اگر وصیّت خود را تغییر دهد مثل آن كه قیّمى براى صغیر معیّن كرده بعد دیگرى را به جاى او تعیین كند وصیّت اوّل باطل مى شود و نیز اگر كارى كند كه معلوم شود از وصیّت خود برگشته است (مثلاً خانه اى را كه وصیّت كرده به كسى بدهند، بفروشد، یا كسى را براى فروش آن وكیل نماید).

مسأله 2335ـ هرگاه وصیّت كند چیز معیّنى را به كسى دهند بعد وصیّت كند نصف آن را به دیگرى دهند، باید آن مال را دو قسمت كرده، به هر كدام نصف آن  را بدهند.

مسأله 2336ـ هرگاه كسى در مرضى كه با آن مرض از دنیا برود مقدارى از مالش را به كسى ببخشد و نیز وصیّت كند كه بعد از مردن او مقدارى به شخص دیگر بدهند، چنانچه مجموعاً بیش از ثلث مال او باشد در مقدار اضافى احتیاط آن است كه از ورثه اجازه بگیرند.

مسأله 2337ـ هرگاه وصیّت كند ثلث مال او را نگه دارند و عایدى آن را به مصرفى برسانند باید مطابق آن عمل شود.

مسأله 2338ـ هرگاه در مرضى كه با آن از دنیا مى رود بگوید مقدارى به كسى بدهكار است چنانچه متّهم باشد كه براى ضرر زدن به ورثه این اقرار را نموده است باید آن را از ثلث او حساب كنند و اگر متّهم نباشد از اصل مال مى دهند.

مسأله 2339ـ شخصى كه براى او وصیّت شده باید وجود داشته باشد، بنابراین اگر مالى را براى بچّه اى كه ممكن است بعداً به وجود آید وصیّت كند اشكال دارد و احتیاط آن است كه با ورثه صلح كنند، ولى اگر براى بچّه اى كه در شكم مادر است وصیّتى كند وصیّت او صحیح است هر چند هنوز روح نداشته باشد، پس اگر زنده به دنیا آمد باید آنچه را كه وصیّت كرده به او دهند و اگر مرده به دنیا آید وصیّت باطل مى شود و آن مال به ورثه مى رسد.

مسأله 2340ـ هرگاه انسان با خبر شود كسى او را وصىّ خود كرده، چنانچه به اطّلاع وصیّت كننده برساند كه حاضر به قبول وصیّت نیست و او بتواند دیگرى را وصىّ خود كند وصیّت اوّل باطل مى شود، ولى اگر پیش از مردن او باخبر نشود، یا باخبر شود امّا به او اطّلاع ندهد كه حاضر به قبول وصیّت نیست، یا اطّلاع دهد و او دسترسى به شخص دیگرى نداشته باشد، احتیاط واجب آن است كه به وصیّت عمل كند، مگر این كه مشقّت شدیدى داشته باشد.

مسأله 2341ـ وصى نمى تواند دیگرى را براى انجام كارهاى میّت معیّن كند و خود كنار برود ولى اگر بداند مقصود میّت فقط انجام كار بوده خواه به وسیله او، یا دیگرى، مى تواند دیگرى را از طرف خود وكیل كند.

مسأله 2342ـ هرگاه كسى دو نفر را وصى قرار دهد كه مشتركاً كارها را انجام دهند، چنانچه یكى از آن دو بمیرد یا دیوانه یا كافر شود حاكم شرع یك فرد دیگر را به جاى او معیّن مى كند و اگر هر دو چنین شوند حاكم شرع دو نفر دیگر را معیّن مى كند.

مسأله 2343ـ هرگاه وصى نتواند به تنهایى كارهاى میّت را انجام دهد و نتواند كسى را كمك بگیرد حاكم شرع براى كمك او فردى را تعیین مى كند.

مسأله 2344ـ هرگاه همه یا قسمتى از مال میّت در دست وصى تلف شود، چنانچه او در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و برخلاف دستور میّت رفتار ننموده ضامن نیست و الاّ ضامن است.

مسأله 2345ـ هرگاه كسى را وصىّ خود كند و بگوید اگر او بمیرد فلان شخص دیگر وصىّ من باشد این وصیّت صحیح است و اگر وصىّ اوّل بمیرد وصىّ دوم  جانشین او مى شود.

مسأله 2346ـ بدهكارى و حجّ واجب و خمس و زكات و مانند آن را باید از اصل مال بدهند، اگر چه وصیّت نكرده باشد و چنانچه چیزى اضافه بیاید هرگاه وصیّتى كرده باشد كه ثلث یا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند باید به وصیّت عمل كنند و اگر كسى وصیّت نكرده باشد ثلث براى او نیست و آنچه بعد از اداى دین اضافه مى ماند مال ورثه است.

مسأله 2347ـ انسان نمى تواند بیش از مقدار ثلث مال خود را وصیّت كند، مگر این كه ورثه اجازه دهند، خواه این اجازه قبل از فوت او باشد یا بعد از فوت و ورثه بعد از اجازه نمى توانند از حرف خود برگردند، خواه قبل از فوت اجازه داده باشند یا بعد از آن بنابر احتیاط واجب.

مسأله 2348ـ هرگاه كسى وصیّت هاى متعدد براى كارهاى مختلف كند و ثلث او كفایت نكند، باید به ترتیب آنچه در وصیّت ذكر شده عمل كنند تا به اندازه ثلث برسد و بقیّه وصیّت باطل است (مگر این كه ورثه اجازه دهند) امّا اگر در وصیّت خود واجبات را هم ذكر كرده باشد مانند حج و خمس و زكات و مظالم این قسمت از اصل مال برداشته مى شود و بقیّه از ثلث.

مسأله 2349ـ اگر كسى بگوید كه میّت وصیّت كرده فلان مال را به من بدهید چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق كنند، یا قسم بخورد و یك مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید، یا یك مرد عادل و دو زن عادله، یا چهار زن عادله گواهى دهند، باید به گفته آن شخص عمل شود و اگر موقع وصیّت مرد عادلى حضور نداشته تنها یك زن عادله شهادت دهد باید یك چهارم آن مال را به او دهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند باید سه چهارم آن را به او دهند و نیز اگر دو مرد كافر ذمّى كه در دین خود عادل باشند گفته او را تصدیق كنند در صورتى كه میّت ناچار بوده كه وصیّت كند و مرد و زن مسلمان عادلى هم در آنجا نبوده باید به وصیّت عمل شود.

مسأله 2350ـ هرگاه كسى ادّعا كند من وصىّ میّتم كه اموال او را به مصرفى برسانم، یا قیّم بچّه هاى او هستم فقط در صورتى باید ادّعاى او را پذیرفت كه دو مرد عادل گفته او را تصدیق كنند.

مسأله 2351ـ هرگاه كسى وصیّت كند چیزى به شخصى بدهند و آن شخص قبل از آن كه قبول یا رد كند از دنیابرود، ورثه او مى توانند آن وصیّت را قبول كنند، خواه قبل از وصیّت كننده از دنیا رفته باشد و یا بعد از او و این در صورتى است كه وصیّت كننده از وصیّت خود برنگردد.دنبالک ها: aviny 

داغ کن - کلوب دات کام
آرشیو نظرات() 
https://staceebenje.jimdo.com
سه شنبه 17 مرداد 1396 08:15 ق.ظ
Hi there to all, how is everything, I think every one is getting more from this web page, and your views are good
in support of new people.
Foot Problems
شنبه 14 مرداد 1396 11:10 ق.ظ
I all the time emailed this web site post page to all my contacts, for the reason that if like to read it
afterward my links will too.
زایرسرای قم
چهارشنبه 14 تیر 1396 07:58 ق.ظ
ســــلام !
وبلاگتون زیباست!
موفق باشید
مهدیه
جمعه 11 فروردین 1396 11:04 ق.ظ
سلام دوست عزیز وبلاگ خوبی دارید اگه دوست دارید وبلاگ رو تبلیغ کنی به وب من بیا و لینک وبلاگتو ثبت کن تا رتبط بره بالا و یه همکاری دو طرفه داشته باشیم
تبادل لینک آنی کن با سایت ما در عرض ۱ دقیقه ( چون بازدیدش زیاده )
مهسا
شنبه 5 فروردین 1396 09:24 ق.ظ
مطالبتون خیلی خوب
به وب ما هم حتما سر بزنید
محمد
یکشنبه 10 بهمن 1395 05:22 ب.ظ
سلام دوست عزیز
درباره ی کسب درآمد از اینترنت چه اطلاعاتی داری ؟
من برای تو پیشنهادات و آموزش هایی دارم که تو رو به درآمد میلیونی می رسونه
برای مشاهده پیشنهادات به سایت زیر مراجعه کن:
jobstarter.ir

سوالی هم اگه بود می تونی از راه های ارتباطی زیر بپرسی:
تلفن:02166150185
تلگرام:09031642062
تخفیف ریحون
جمعه 24 دی 1395 06:39 ق.ظ
تخفیف ویژه 10 هزار تومنی ریحون!
غذا رو سفارش بدید و 10 هزار تومن تخفیف بگیرید!
برای هر کسی که از لینک شما کد تخفیف رو بگیره هم 10 هزار تومن به حساب شما افزوده میشه!
برای گرفتن تخفیف 10 هزار تومنی مراحل زیر رو انجام بدید:
اول لینک رو باز کنید و کد تخفیف رو کپی یا یادداشت کنید
بعدش برید به صفحه اصلی سایت ریحون reyhoon.com و نرم افزار رو دریافت کنید (با گوشی برید و باید برنامه بازار رو داشته باشید)
بعد از نصب نرم افزار ثبت نام کنید (20 ثانیه طول میکشه نهایت!)
موقع سفارش غذا کد تخفیف رو بزنید تا 10 هزار تومن از هزینه غذا کم بشه
مثلا 20 هزار تومن غذا سفارش بدید فقط 10هزار تومن پرداخت میکنید
سوالی داشتید ایمیل بزنید
موفق باشی!

شبکه اجتماعی فیس پلاک
شنبه 18 دی 1395 02:48 ب.ظ
سلام
از وبلاگتون دیدن کردم مطالب خوبی توشه
ما یه شبکه اجتماعی داریم به نام فیس پلاک میخوایم توش فعالیت مفید کنیم و با بقیه شبکه ها متفاوت باشیم
ازتون دعوت میکنیم که مارو توی این راهمون همراهی کنین و توی سایتمون عضو و فعال باشید
یک سری امکانات هم برای وبلاگ ها داریم که بعد از عضویت از طریق تماس با ما اگر بگین راهنمایی میشین و وبلاگتون تبلیغ میشه
منتظر حضورتون هستیم
www.facepelak.ir
با تشکر
شبکه اجتماعی فیس پلاک
پاسخ علی نداف : حتما دوست عزیز
حسین نبوی
جمعه 3 دی 1395 08:37 ب.ظ
وبلاگ عالی دارید
erfan
پنجشنبه 2 دی 1395 02:18 ب.ظ
بسیار آموزنده
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر