تبلیغات
مکارم شیرازی - همه چیز درمورد ازدواج زناشوئی
هر سوالی دینی دارید از ما بپرسید

همه چیز درمورد ازدواج زناشوئی

نویسنده :علی نداف
تاریخ:یکشنبه 25 بهمن 1394-08:25 ب.ظ

ازدواج و زناشوئى

 

مسأله 2023ـ ازدواج از مستحبّات است و اگر كسى بترسد كه با ترك ازدواج در حرام بیفتد ازدواج بر او واجب است.

مسأله 2024ـ به واسطه عقد ازدواج زن و مرد به هم حلال مى شوند و آن بر دو قسم است: ازدواج دائم كه همیشگى است و زنى را كه به این عقد در مى آید «دائمه» گویند و ازدواج موقّت كه براى مدّت معیّنى عقد زناشوئى مى بندند، خواه این مدّت كوتاه باشد یا طولانى و آن را «متعه» و «صیغه» نیز مى نامند.

مسأله 2025ـ در عقد ازدواج خواه دائم باشد یا موقّت، خواندن صیغه لازم است و رضایت طرفین به تنهایى كافى نیست و صیغه عقد را طرفین یا وكیل آنها مى توانند بخوانند.

مسأله 2026ـ وكالت مرد از طرف زن، یا زن از طرف مرد، براى خواندن صیغه مانعى ندارد.

مسأله 2027ـ هرگاه زن و مردى به كسى وكالت داده اند صیغه عقد آنها را بخواند تا یقین نكنند كه وكیل صیغه را خوانده بر یكدیگر حلال نمى شوند، ولى اگر وكیل مورد اعتماد باشد و بگوید خوانده ام كافى است.

مسأله 2028ـ هرگاه زن، كسى را وكیل كند كه او را مثلاً براى ده روز یا دو ماه به عقد مردى درآورد و ابتداى آن را معیّن نكند باید آغاز آن را از روز و ساعتى كه عقد مى كند قرار دهد.

مسأله 2029ـ احتیاط مستحب آن است كه یك نفر از سوى دو همسر صیغه عقد نخواند، یعنى دو طرف عقد دو نفر باشند و نیز احتیاط مستحب این است كه انسان نمى تواند از طرف زن وكیل شود تا او را براى خود بطور دائم و یا موقّت عقد كند.

 

دستور خواندن صیغه عقد دائم

مسأله 2030ـ براى خواندن صیغه عقد دائم كافى است كه زن بگوید:

«زَوَّجْتُكَ نَفْسِی عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُومِ» (یعنى خود را به همسرى تو درآوردم به مهرى كه معیّن شده)

و مرد هم بعد از آن بگوید:

«قَبِلْتُ التَّزْویجَ» (یعنى قبول كردم این ازدواج را)

و اگر دیگرى را براى این كار وكیل كنند كافى است كه وكیل زن بگوید:

«زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتی مُوَكِّلَكَ عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُومِ» (موكّله خودم را به همسرى موّكل تو با مهر معلوم درآوردم)

وكیل مرد نیز بگوید:

«قَبِلْتُ لِمُوَكِّلی هَكَذا» (من نیز همین گونه از طرف موكّل خودم قبول كردم).

 

دستور خواندن صیغه عقد موقت

مسأله 2031ـ براى خواندن صیغه عقد موقّت كافى است بعد از آن كه مدّت و مهر معیّن شد، زن بگوید:

«زَوَّجْتُكَ نَفْسِی فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» (من خودم را به همسرى تو در مدّت معیّن با مهر معیّن درآوردم)

مرد نیز بگوید:

«قَبِلْتُ» (قبول كردم)

یا این كه وكیل زن بگوید:

«مَتَّعْتُ مُوَكِّلَتِی مُوَكِّلَكَ فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» (موكّله خودم را به ازدواج موكّل تو در مدّت معیّن با مهر معیّن درآوردم)

وكیل مرد نیز بگوید:

«قَبِلْتُ لِمُوَكِّلِی هَكَذا» (قبول كردم براى موكّل خودم همین طور).

 

شرایط عقد ازدواج

مسأله 2032ـ عقد ازدواج شرایطى دارد از جمله:

احتیاط آن است كه صیغه آن به عربى صحیح خوانده شود، ولى در صورتى كه مرد و زن نتوانند صیغه را به عربى بخوانند مى توانند به زبان خود بخوانند و گرفتن وكیل براى خواندن صیغه به زبان عربى واجب نیست، ولى باید لفظى بگویند كه معنى همان صیغه عربى را بفهماند.

كسى كه صیغه را مى خواند بایدقصد انشاء داشته باشد یعنى قصدشان این باشد كه با گفتن این الفاظ همسرى در میان آن دو برقرار گردد، زن خود را همسر مرد قرار دهد و مرد این معنى را قبول كند، وكیل نیز باید چنین قصدى را داشته باشد.

كسى كه صیغه عقد را مى خواند باید عاقل و احتیاطاً بالغ باشد هر چند از طرف دیگرى وكیل باشد.

ولى یا وكیل در اجراى صیغه عقد باید زن و شوهر را معیّن كند، بنابراین اگر كسى چند دختر دارد نمى تواند به مردى بگوید : «زَوَّجْتُكَ اِحْدى بَناتی» (یكى از دخترانم را به همسرى تو درآوردم).

زن و مرد باید از روى اختیار به ازدواج راضى باشند ولى اگر یكى از آن دو ظاهراً با كراهت اجازه مى دهد، امّا مى دانیم قلباً راضى است عقد صحیح است.

صیغه عقد باید صحیح خوانده شود و اگر طورى غلط بخوانند كه معنى آن را عوض كند عقد باطل است، امّا اگر معنى عوض نشود اشكالى ندارد.

مسأله 2033ـ كسى كه دستور زبان عربى را نمى داند ولى كلمات عقد را صحیح ادا مى كند و معنى آن را نیز مى داند عقد او صحیح است.

مسأله 2034ـ اگر عقد زنى را براى مردى بدون اجازه آنها بخوانند و بعداً آنها راضى شوند و اجازه دهند عقد صحیح است.

مسأله 2035ـ اگر زن و مردى یا یكى از آن دو را مجبور به ازدواج نمایند ولى بعد از خواندن عقد راضى شوند و اجازه دهند احتیاط واجب آن است كه صیغه عقد را از نو بخوانند.

مسأله 2036ـ پدر و جدّ پدرى مى توانند (در صورت ضرورت) براى فرزند نابالغ یا دیوانه خود ازدواج كنند و بعد از آن كه طفل بالغ شد یا دیوانه عاقل گردید بنابر احتیاط واجب نباید آن را به هم زد.

مسأله 2037ـ دخترى كه به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است، یعنى مصلحت خود را تشخیص مى دهد چنانچه باكره باشد احتیاط آن است كه با اجازه پدر یا جدّ پدرى ازدواج نماید ولى اگر همسر مناسبى براى دختر پیدا شود و پدر مخالفت كند اجازه او شرط نیست، همچنین اگر به پدر یا جدّ پدرى دسترسى نباشد و دختر هم احتیاج به شوهر كردن داشته باشد، یا این كه دختر قبلاً شوهر كرده باشد كه در این دو صورت نیز اجازه پدر و جد در ازدواج جدید لازم نیست.

 

عیوب فسخ نكاح

مسأله 2038ـ هرگاه مرد بعد از عقد بفهمد كه زن او یكى از هفت عیب زیر را دارد مى تواند عقد را فسخ كند: دیوانگى بیمارى خوره بیمارى برص (پیسى)
كور بودن شل بودن بطورى كه آشكار باشد. افضا شدن (یعنى راه بول و حیض او، یا راه حیض و غائط او، یكى شده باشد و بطور كلّى پارگى طورى باشد كه قابل استفاده براى آمیزش جنسى نباشد). گوشت یا استخوان یا غدّه اى در او باشد كه مانع نزدیكى شود.

مسأله 2039ـ زن نیز مى تواند در چند صورت عقد را به هم زند: دیوانه بودن شوهر نداشتن آلت مردى ناتوانى از نزدیكى جنسى بیضه هاى او را كشیده باشند (تفصیل این مسأله و مسأله سابق در كتابهاى مفصّل فقهى آمده است).

مسأله 2040ـ هرگاه مرد یا زن به واسطه یكى از عیوبى كه در دو مسأله قبل گفته شد عقد را به هم زنند احتیاجى به طلاق نیست، همان فسخ كافى است.

مسأله 2041ـ هرگاه به خاطر ناتوانى مرد از نزدیكى، زن عقد را به هم زند، شوهر باید نصف مهر او را بپردازد، ولى اگر به خاطر یكى دیگر از عیبهایى كه گفته شد مرد یا زن عقد را به هم بزند اگر باهم نزدیكى نكرده باشند چیزى بر مرد نیست و اگر كرده باشند بنابر احتیاط واجب باید تمام مهر را بپردازد.

 

گروهى از زنانى كه ازدواج با آنان حرام است

مسأله 2042ـ ازدواج با زنانى كه با انسان محرم هستند حرام است، مانند مادر، دختر، خواهر، عمّه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، زن پدر، دختر زن و مادر زن (و شرح آن در مسائل آینده خواهد آمد).

مسأله 2043ـ هرگاه كسى زنى را براى خود عقد نماید، هر چند با او نزدیكى نكرده باشد، مادر و مادر مادر آن زن و مادر پدر او هر چه بالا روند به آن مرد محرم مى شوند، ولى دختر زن و نوه دخترى و پسرى آن زن در صورتى به آن مرد حرام مى شوند كه با آن زن نزدیكى كرده باشد.

مسأله 2044ـ عمّه و خاله پدر و عمّه و خاله پدر پدر و عمّه و خاله مادر و عمّه و خاله مادر مادر، هر چه بالا روند به انسان محرمند.

مسأله 2045ـ پدر شوهر و جدّ او هر چه بالا روند و پسر و نوه پسرى و دخترى شوهر، هرچه پایین آیند به زن او محرمند، چه قبل از عقد متولد شده باشند یا بعد از عقد.

مسأله 2046ـ هرگاه زنى را براى خود عقد كند تا وقتى آن زن در عقد اوست نمى تواند با خواهر آن زن ازدواج كند، خواه عقد دائم باشد یا موقّت، حتّى بعد از طلاق مادام كه در عدّه است، در صورتى كه عدّه رجعى باشد (كه شرح آن در كتاب طلاق خواهد آمد)، نمى تواند خواهر او را بگیرد و احتیاط مستحب آن است كه در عدّه طلاق بائن كه شرح آن خواهد آمد با او ازدواج نكند، همچنین در عدّه متعه، خواه بعد از تمام شدن مدّت باشد و یا بخشیدن مدّت.

مسأله 2047ـ مرد نمى تواند بدون اجازه زن خود، با خواهرزاده یا برادرزاده او ازدواج كند، ولى اگر بدون اجازه آنها را عقد نماید بعد اجازه دهد عقد صحیح است.

مسأله 2048ـ زن مسلمان نمى تواند به عقد كافر درآید، همچنین مرد مسلمان نمى تواند بنابر احتیاط با زن كافر ازدواج دائم كند ولى ازدواج موقت با زنان اهل كتاب مانند یهود و نصارى مانعى ندارد.

مسأله 2049ـ اگر با زن شوهردارى (نعوذ باللّه) زنا كند آن زن براى همیشه بر او حرام مى شود، یعنى اگر از شوهرش طلاق بگیرد نمى تواند با او ازدواج نماید.

مسأله 2050ـ اگر با زنى كه در عدّه دیگرى است زنا كند آن زن بر او حرام مى شود، خواه طلاق رجعى باشد یا غیر رجعى بنابر احتیاط واجب.

مسأله 2051ـ اگر با زن بى شوهرى كه در عدّه نیست زنا كند بعداً مى تواند با او ازدواج نماید، ولى احتیاط مستحب آن است كه صبر كند تا آن زن حیض ببیند بعد او را به عقد خود درآورد.

مسأله 2052ـ هرگاه زنى را كه در عدّه دیگرى است براى خود عقد كند چنانچه مرد و زن یا یكى از آنان بداند زن در عدّه است و نیز بداند عقد كردن زن در عدّه حرام است آن زن بر او حرام ابدى مى شود، خواه با او نزدیكى كرده باشد یا نه، ولى اگر هیچ كدام نمى دانسته اند زن در عدّه است، یا نمى دانسته اند عقد كردن زن در عدّه حرام است، اگر باهم نزدیكى كرده باشند زن بر او حرام مى شود و اگر نزدیكى نكرده باشند حرام نمى شود.

مسأله 2053ـ هرگاه كسى بداند زنى شوهر دارد و او را براى خود عقد كند، باید از او جدا شود، بعداً هم بنابر احتیاط واجب نمى تواند با او ازدواج كند هر چند با او نزدیكى نكرده باشد.

مسأله 2054ـ زن شوهردار اگر زنا دهد بر شوهر خود حرام نمى شود، ولى چنانچه توبه نكند و بر عمل خود باقى باشد بهتر است شوهر او را طلاق دهد، امّا مهرش را باید بدهد و اگر مشهور به زنا شود احتیاط واجب طلاق دادن اوست.

مسأله 2055ـ هرگاه كسى با زن شوهردارى (نعوذ باللّه) زنا كند براى توبه كردن لازم نیست به آن مرد بگوید، بلكه باید در پیشگاه خدا توبه حقیقى كند.

مسأله 2056ـ «مادر» و «خواهر» و «دختر» پسرى كه لواط داده بر لواط كننده حرام است، خواه لواط دهنده بالغ باشد یا نابالغ، ولى اگر لواط كننده نابالغ باشد حرام نمى شود، همچنین اگر شك داشته باشد كه دخول حاصل شده یا نه.

مسأله 2057ـ اگر با «مادر» یا «خواهر» یا «دختر» كسى ازدواج نماید و بعد از ازدواج با آن شخص لواط كند آنها بر او حرام نمى شوند.

مسأله 2058ـ هرگاه كسى در حال احرام كه یكى از اعمال «حج» یا «عمره» است با زنى ازدواج نماید عقد او باطل است و چنانچه مى دانسته كه زن گرفتن در این حال حرام است دیگر نمى تواند آن زن را عقد كند خواه نزدیكى كرده باشد یا نه.

مسأله 2059ـ اگر مرد طواف نساء را كه یكى از اعمال حجّ است به جا نیاورد، زن كه به واسطه احرام بستن بر او حرام شده بود حلال نمى شود، این حكم درباره زن نیز ثابت است، ولى اگر بعداً طواف نساء را به جا آورند به یكدیگر حلال مى شوند.

مسأله 2060ـ هرگاه كسى دختر نابالغى را با اجازه ولىّ او براى خود عقد كند پیش از آن كه نه سال دختر تمام شود نزدیكى كردن با او حرام است و بعد از نه سال نیز اگر استعداد جسمانى ندارد اشكال دارد، ولى در هر حال اگر نزدیكى كند و او را افضا نماید آن زن بر او حرام نمى شود مخصوصاً اگر از طریق جراحى یا درمان خوب شود و به حال اصلى بازگردد، بنابراین در مسأله نزدیكى با زن علاوه بر تمام شدن سنّ نه سال، لازم است رشد جسمانى براى نزدیكى نیز داشته باشد و اگر بیم افضا و ناقص شدن زن باشد نزدیكى با او اشكال دارد هرچند به سنّ بلوغ رسیده باشد.

مسأله 2061ـ زنى را كه سه مرتبه طلاق داده اند بر شوهرش حرام مى شود ولى اگر با شرایطى كه در كتاب طلاق آمده با مرد دیگرى ازدواج كند و سپس طلاق بگیرد مى تواند با شوهر اوّل دوباره ازدواج كند.

 

احكام عقد دائم

مسأله 2062ـ زنى كه عقد دائم شده بنابر احتیاط نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود یا كارى در خارج خانه انتخاب كند (خواه اجازه لفظى باشد و یا از قرائن معلوم شود كه او راضى است) و بدون عذر شرعى از نزدیكى كردن او جلوگیرى نكند. بر شوهر نیز واجب است كه غذا و لباس و منزل و لوازم دیگر را مطابق معمول براى او تهیّه كند (حتّى هزینه طبیب و دارو و مانند آن) و اگر تهیّه نكند بنابر احتیاط بدهكار او خواهد بود، خواه توانایى داشته باشد یا نه.

مسأله 2063ـ اگر زن در كارهایى كه در مسأله پیش گفته شد اطاعت شوهر نكند گناهكار است و حقّ غذا و لباس و منزل و همخوابى او از بین مى رود ولى مهر او از بین نمى رود.

مسأله 2064ـ زن وظیفه ندارد خدمت خانه را انجام دهد و غذا تهیّه كند و نظافت و مانند آن را انجام دهد، مگر به میل خود و اگر مرد او را مجبور بر این كارها نماید زن مى تواند حقّ الزّحمه خود را در برابر این كارها از او بگیرد.

مسأله 2065ـ هرگاه زن مطالبه خرجى كند و شوهر ندهد مى تواند هر روز به اندازه خرجى آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و احتیاط واجب آن است كه این كار با اجازه حاكم شرع باشد و اگر مجبور شود كه خودش معاش خود را تهیّه كند در موقعى كه مشغول كار است اطاعت شوهر بر او واجب نیست.

مسأله 2066ـ مرد حق ندارد زن دائمى خود را طورى ترك كند كه نه مانند زن شوهردار باشد نه بى شوهر، ولى واجب نیست هر چهار شب یك شب نزد او بماند، ولى اگر همسرهاى متعدد دارد باید در میان آنها از این جهات با عدالت رفتار نماید كه شرح آن در كتابهاى مفصّل فقهى آمده است.

مسأله 2067ـ مرد نمى تواند بیش از چهار ماه، نزدیكى با همسر دائمى خود را ترك كند، بلكه اگر زن جوان باشد و در این مدّت بیم آن مى رود كه به گناه بیفتد احتیاط واجب آن است كه طورى رفتار كند كه او به گناه نیفتد.

مسأله 2068ـ تعیین مهر در عقد دائم واجب نیست و بدون آن عقد صحیح است، ولى بعداً چنانچه با زن نزدیكى كند باید مهر او را مطابق معمول زنهایى كه مثل او هستند بدهد.

مسأله 2069ـ در صورتى كه مدّتى براى دادن مهر در عقد تعیین نشده باشد زن حق دارد مهر خود را فوراً مطالبه كند، بلكه مى تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیكى كردن شوهر جلوگیرى كند، چه شوهر توانایى بر دادن مهر را داشته باشد یا نه، مگر این كه عدم توانایى او قرینه بر این باشد كه مهر از اوّل بر ذمّه بوده نه بصورت نقدى.

 

احكام عقد موقّت

مسأله 2070ـ در ازدواج موقّت باید مقدار وقت و مقدار مهر تعیین شده باشد و بدون آن باطل است.

مسأله 2071ـ ازدواج موقّت هر چند براى لذّت بردن هم نباشد بلكه به قصد محرم شدن نزدیكان آن دختر باشد جائز است مشروط بر این كه دخترى را كه به ازدواج موقّت در مى آورند در حدّى باشد كه قابل لذّت جنسى باشد، مثلاً اگر كوچك است باید وقت را به اندازه اى زیاد كنند كه دوران آمادگى دختر را شامل شود، هرچند بعد از عقد مدّت را ببخشند.

مسأله 2072ـ احتیاط واجب آن است كه شوهر بیش از چهار ماه نزدیكى با همسر خود را در ازدواج موقّت نیز ترك نكند.

مسأله 2073ـ زن مى تواند در ازدواج موقّت شرط كند كه شوهر با او نزدیكى نكند و تنها لذّتهاى دیگر ببرد، ولى اگر بعداً به این امر راضى شود مانعى ندارد.

مسأله 2074ـ همسر ازدواج موقّت حقّ خرجى ندارد، هرچند باردار شود و از شوهر ارث نمى برد و شوهر هم از او ارث نمى برد و حقّ واجب همخوابى نیز ندارد.

مسأله 2075ـ همسر موقّت مى تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود یا كارى در خارج خانه براى خود انتخاب كند، مگر این كه به خاطر بیرون رفتنش حقّ شوهر از بین برود.

مسأله 2076ـ پدر یا جدّ پدرى مى تواند براى محرم شدن با زنى او را به عقد موقّت پسر نابالغ خود درآورد (به شرط این كه مدّت عقد به اندازه اى باشد كه پسر به حدّ بهره گیرى جنسى برسد) و نیز مى تواند دختر نابالغى را براى محرم شدن بستگان به عقد كسى درآورد (به همان شرط كه در مورد پسر گفته شد) و در هر دو صورت بنابر احتیاط واجب باید عقد فایده اى براى آن دو داشته باشد و خالى از مفسده باشد.

مسأله 2077ـ مرد مى تواند مدّت ازدواج موقّت را ببخشد و به آن پایان دهد، در این صورت اگر با آن زن نزدیكى كرده باید تمام مهر و اگر نزدیكى نكرده باید نصف آن را بدهد.

مسأله 2078ـ مرد مى تواند زنى را كه صیغه اوست به عقد دائمى درآورد، ولى باید نخست باقیمانده مدّت را ببخشد، سپس او را عقد كند.

مسأله 2079ـ ازدواج موقّت بعد از تمام شدن مدّت آن، عدّه دارد، به شرحى كه در كتاب طلاق خواهدآمد و فرزندانى كه از آن متولد مى شوند تمام حقوق فرزندى را دارند و از پدر و مادر و بستگان خود ارث مى برند هرچند آن زن و شوهر از هم ارث نمى برند.دنبالک ها: aviny 

داغ کن - کلوب دات کام
آرشیونظرات() 
Cialis prices
شنبه 18 فروردین 1397 04:33 ب.ظ

Incredible tons of amazing data.
comprar cialis 10 espa241a cialis pills in singapore enter site very cheap cialis we like it cialis soft gel purchasing cialis on the internet cialis 5 mg scheda tecnica cialis sans ordonnance acheter cialis kamagra cialis prezzo in linea basso we choice cialis pfizer india
Buy generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 09:18 ب.ظ

Info very well considered!.
cialis per paypa legalidad de comprar cialis only now cialis 20 mg cialis generika interactions for cialis cialis prezzo di mercato where cheapest cialis cialis 5mg prix cialis cuantos mg hay can i take cialis and ecstasy
Cialis generic
پنجشنبه 2 فروردین 1397 04:24 ب.ظ

Thanks. Awesome stuff.
purchasing cialis on the internet cialis baratos compran uk generic cialis 20mg tablets cialis 10 doctissimo 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis pills in singapore prices for cialis 50mg cialis 5mg prix brand cialis generic generic cialis in vietnam
feet issues
شنبه 18 شهریور 1396 04:37 ب.ظ
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to more added agreeable from you!
By the way, how can we communicate?
AnitraSuyama.hatenablog.com
سه شنبه 17 مرداد 1396 10:40 ق.ظ
This is my first time pay a quick visit at here and i am in fact happy to read everthing
at single place.
ali
دوشنبه 10 اسفند 1394 02:34 ب.ظ
عالی بود
پاسخ علی نداف : ممنون
مهری جون
یکشنبه 2 اسفند 1394 07:55 ب.ظ
بوسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
قاسم
یکشنبه 2 اسفند 1394 07:54 ب.ظ
عالیه خیلی زیاد دیگه جمله در وصفش نیست
نانی
یکشنبه 2 اسفند 1394 07:54 ب.ظ
عالیه
ali
یکشنبه 2 اسفند 1394 07:53 ب.ظ
مرسبیییییییییییییییی
آقا
یکشنبه 2 اسفند 1394 07:52 ب.ظ
مرسی از مطالبتون
الناز
یکشنبه 2 اسفند 1394 07:52 ب.ظ
همه چیز وبگاه عالیه من نظر دارم چگونه باید به شما بگم می خوام بهتون کمکم کنم میشه بگین؟؟؟؟ممنون می شم
پاسخ علی نداف : به پیج تلگرام من نظرتون روبفرست
هلما
پنجشنبه 29 بهمن 1394 10:16 ق.ظ
سلام من دختری 23ساله هستم می خواستم ازدواج کنم با این مطالب معنی ازدواج رو بیشتر فهمیدم متشکرم
علی
یکشنبه 25 بهمن 1394 08:36 ب.ظ
عالی بود مرسی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر