تبلیغات
مکارم شیرازی - زکات
هر سوالی دینی دارید از ما بپرسید

زکات

نویسنده :علی نداف
تاریخ:جمعه 18 دی 1394-09:37 ب.ظ

 احكام زكات مال

مسأله 1586ـ زكات بر نُه چیز واجب است: گندم، جو، خرما، انگور (كشمش) طلا، نقره، گوسفند، گاو و شتر و اگر كسى مالك یكى از این نُه چیز باشد با شرایطى كه بعداً گفته مى شود باید مقدار معیّنى را كه در مسائل آینده خواهد آمد در مصارفى كه گفته مى شود صرف كند، ولى مستحبّ است از سرمایه كسب و كار و تجارت نیز همه سال زكات بدهد، همچنین سایر غلاّت (غیر از گندم و جو و خرما و كشمش) نیز زكات آن مستحبّ است.

 

شرایط واجب شدن زكات

مسأله 1587ـ زكات با چند شرط واجب مى شود:

مال به مقدار نصابى كه بعداً گفته مى شود برسد.

مالك آن بالغ و عاقل باشد.

بتواند در آن مال تصرّف كند.

در مورد گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باید دوازده ماه بر آن بگذرد، ولى احتیاط واجب آن است كه از اوّل ماه دوازدهم زكات تعلّق مى گیرد، و اگر بعضى از شرایط در اثناء ماه دوازدهم از بین برود زكات را باید بپردازد.

 مسأله 1588ـ اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود زكات بر او واجب نیست.

مسأله 1589ـ زكات گندم و جو وقتى واجب مى شود كه دانه آن بسته شود و به آن گندم و جو گویند و زكات انگور و كشمش موقعى است كه میوه برسد و به آن انگور گویند و همچنین در مورد خرما زمانى است كه خرما برسد و قابل خوردن شود، ولى وقت دادن زكات در گندم و جو زمانى است كه آن را خرمن كنند و كاه را جدا نمایند و در خرما و كشمش موقعى است كه خشك شود، مگر این كه بخواهند آن را به صورت تر مصرف كنند كه باید زكات آن را بدهند به شرط این كه خشك شده آن به حدّ نصاب برسد.

مسأله 1590ـ در مورد گندم و جو و كشمش و خرما زكات در صورتى واجب است كه هنگام واجب شدن زكات صاحب آنها بالغ باشد.

مسأله 1591ـ مالى را كه از انسان غصب كرده اند و نمى تواند در آن تصرّف كند زكات ندارد و همچنین هرگاه زراعتى غصب شده و موقعى كه زكات آن واجب مى شود در دست غاصب باشد، اگر بعداً به مالكش برگردد زكات ندارد.

مسأله 1592ـ هرگاه طلا و نقره یا چیز دیگرى را كه در آن زكات است قرض كند و یك سال نزد او بماند، باید زكات آن را بدهد و بر كسى كه قرض داده چیزى واجب نیست.

 

زكـات غـلاّت

مسأله 1593ـ زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب است كه به حدّ نصاب برسد و نصاب آنها «288 من تبریز، 45 مثقال كمتر» است كه حدود «847 كیلوگرم» برآورد شده (كمى كمتر ازسه خروار).

 مسأله 1594ـ اگر قبل از دادن زكات مقدارى از انگور و خرما و جو وگندم را مصرف كندیا به دیگرى بدهد باید زكات آن را بپردازد.

مسأله 1595ـ اگر مالك بعد از واجب شدن زكات بمیرد باید زكات را از مال او بدهند، ولى اگر قبل از واجب شدن زكات بمیرد زكات بر عهده ورثه است، یعنى سهم هر كدام به اندازه نصاب رسد باید زكات خود را بدهد.

مسأله 1596ـ حاكم شرع مى تواند مأمورى براى جمع آورى زكات تعیین كند تا بعد از جدا كردن گندم و جو از كاه، یا خشك شدن خرما و انگور، زكات را جمع آورى كند و اگر از پرداختن زكات كه حقّ محرومان است خوددارى نمایند مى تواند به زور از آنها بگیرد.

مسأله 1597ـ هرگاه زراعت یا باغى را قبل از واجب شدن زكات خریدارى كند زكات بر عهده مالك جدید است و اگر بعد از آن كه زكات واجب شده بخرد، زكات بر عهده فروشنده یعنى مالك قدیم است.

مسأله 1598ـ هرگاه انسان گندم و جو، یا خرما، یا انگور را بخرد و بداند فروشنده زكات آن را داده زكات بر او واجب نیست و اگر شك كند باز چیزى بر او لازم نیست، ولى اگر بداند زكات آن را نداده است، معامله نسبت به مقدار زكات باطل است مگر این كه حاكم شرع اجازه دهد، در این صورت قیمت مقدار زكات را از فروشنده مى گیرد و اگر اجازه ندهد زكات را از خریدار خواهد گرفت و در صورتى كه خریدار قیمت آن را به فروشنده داده مى تواند از او پس بگیرد.

مسأله 1599ـ اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه هنوز تر است به حدّ نصاب برسد و بعد از خشك شدن كمتر از این مقدار شود زكات آن واجب نیست.

مسأله 1600ـ اگر رطب و انگور را پیش از خشك شدن مصرف كند یا به فروش رساند، در صورتى زكات آن واجب است كه خشك شده آنها به اندازه نصاب باشد.

مسأله 1601ـ غلاّتى كه زكات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.

مسأله 1602ـ مقدار زكات گندم و جو و خرما و انگور در صورتى كه از آب باران، یا قنات و نهر و سد و یا رطوبت زمین مشروب شود، ده یك است و اگر با آب چاههاى عمیق و نیمه عمیق و كم عمق، یا بهوسیله دلو و دست و حیوان از چاه یا رودخانه آب بكشد و آن را مشروب سازد زكات آن بیست یك است.

مسأله 1603ـ اگر زراعتى با آب باران و آب چاه آبیارى شود، چنانچه یكى از آنها بقدرى كم باشد كه به حساب نیاید، باید مطابق آن كه غالباً مشروب شده زكات بدهد، ولى اگر از هر دو به مقدار قابل توجهى مشروب شده است، مثلاً نصف یا ثلث مدّت با آب باران و بقیّه با آب چاه مشروب شده باید زكات آن را نیمى به حساب ده یك و نیمى به حساب بیست یك بدهد.

مسأله 1604ـ اگر نداند كه آبیارى با آب باران بوده یا با آب چاه و مانند آن، فقط بیست یك بر او واجب است.

مسأله 1605ـ هرگاه زراعت با آب باران و نهر مشروب شود و احتیاجى به آب چاه نداشته باشد امّا با آن نیز آبیارى گردد و این كار تاثیرى در محصول نداشته باشد زكات آن ده یك است و اگر بعكس با آب چاه آبیارى شود و آب باران بر آن ببارد امّا تأثیرى نگذارد زكات آن بیست یك است.

مسأله 1606ـ هرگاه زراعتى را با آب چاه آبیارى كنند و در زمین مجاور آن زراعتى باشد كه از رطوبت آن زمین استفاده كند و محتاج به آبیارى نشود زكات زراعتى كه با آب چاه آبیارى شده، بیست یك و زكات زراعتى كه مجاور آن است ده یك مى باشد.

مسأله 1607ـ بنابر احتیاط واجب مخارجى را كه براى زراعت كرده از حاصل كسر نكند، همچنین قیمت تخمى را كه براى زراعت پاشیده است.

مسأله 1608ـ هرگاه درخت انگور یا خرما را بخرد قیمت آن مسلّماً جزءِ مخارج نیست و اگر خرما یا انگور را پیش از رسیدن بخرد احتیاط واجب آن است كه پول آن را نیز از محصول كم نكند، همچنین پولى را كه براى خرید زمین مى دهد جزءِ مخارج نیست.

 مسأله 1609ـ اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با یكدیگر اختلاف دارد، یعنى زراعت و میوه آنها در یك وقت به دست نمى آید، گندم یا جو یا خرما و انگور داشته باشد، همه آنها محصول یك سال حساب مى شود و چنانچه چیزى كه اوّل مى رسد به اندازه نصاب باشد باید زكات آن را بدهد و زكات بقیّه را هر وقت به دست آید مى پردازد و اگر آنچه اوّل مى رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر مى كند تا بقیّه آن برسد، اگر روى هم رفته به مقدار نصاب شود زكات آن واجب است.

مسأله 1610ـ اگر درخت خرما یا انگور در یك سال دو مرتبه میوه دهد چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد، زكات آن را بنابر احتیاط واجب باید بدهد.

مسأله 1611ـ اگر زكات خرما یا كشمش بر او واجب باشد نمى تواند زكات را از رطب تازه یا انگور بدهد (ولى مى تواند رطب تازه یا انگور را به مستحق بفروشد بعد بدهى او را از باب زكات حساب كند) امّا اگر بخواهد رطب یا انگور را قبل از خشك شدن بفروشد مى تواند زكات آن را از خودش بدهد.

مسأله 1612ـ هرگاه كسى از دنیا برود در حالى كه زكات واجب بر ذمّه اوست و هم بدهى به مردم دارد، اوّل باید تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند بعد دین او را ادا كنند و این در صورتى است كه مالى كه زكات به آن تعلّق گرفته موجود باشد.

مسأله 1613ـ هرگاه كسى كه بدهكار است و زراعتى نیز دارد فوت كند و ورثه پیش از آن كه زكات زراعت واجب شود دین او را از اموال دیگرى بدهند، هركدام از ورثه سهمش به اندازه زكات برسد باید زكات را بدهد امّا اگر دین او را قبل از واجب شدن زكات نپردازند، چنانچه مال میّت فقط به اندازه دین است زكات واجب نمى شود.

مسأله 1614ـ اگر محصول زراعت او خوب و بد دارد باید زكات هر كدام را از خود آن بدهد و یا قیمتش را حساب كند و نمى تواند زكات همه را از جنس بد بدهد و اگر همه را از خوب بدهد بهتر است.دنبالک ها: aviny 

داغ کن - کلوب دات کام
آرشیو نظرات() 
real psychic readings
چهارشنبه 19 مهر 1396 07:52 ب.ظ
وبلاگ بسیار توصیفی، من آن را دوست داشتم.
آیا بخش 2 وجود خواهد داشت؟
http://emiliekristek.hatenablog.com
سه شنبه 17 مرداد 1396 09:01 ق.ظ
I don't know whether it's just me or if perhaps everybody else encountering problems with your site.

It seems like some of the written text on your posts are running off
the screen. Can somebody else please provide feedback and
let me know if this is happening to them as well?

This may be a issue with my internet browser because I've
had this happen before. Appreciate it
How can we increase our height?
جمعه 13 مرداد 1396 07:46 ب.ظ
I am not sure where you are getting your information,
but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding
more. Thanks for wonderful info I was looking for this info for my
mission.
دوست دارتو
دوشنبه 3 اسفند 1394 01:43 ب.ظ
عالیه
علی
دوشنبه 3 اسفند 1394 01:42 ب.ظ
نه خوبه که عالیه
قاسم
یکشنبه 2 اسفند 1394 09:56 ب.ظ
این از همه پست هات مسخره تره
مهدی
یکشنبه 2 اسفند 1394 09:56 ب.ظ
واقعا باید زکات رو داد
عرفان
شنبه 19 دی 1394 05:20 ب.ظ
عالی بود اقای علی نداف
پاسخ علی نداف : مرسی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر