تبلیغات
مکارم شیرازی - زکات
هر سوالی دینی دارید از ما بپرسید

زکات

نویسنده :علی نداف
تاریخ:جمعه 18 دی 1394-10:37 ب.ظ

 احكام زكات مال

مسأله 1586ـ زكات بر نُه چیز واجب است: گندم، جو، خرما، انگور (كشمش) طلا، نقره، گوسفند، گاو و شتر و اگر كسى مالك یكى از این نُه چیز باشد با شرایطى كه بعداً گفته مى شود باید مقدار معیّنى را كه در مسائل آینده خواهد آمد در مصارفى كه گفته مى شود صرف كند، ولى مستحبّ است از سرمایه كسب و كار و تجارت نیز همه سال زكات بدهد، همچنین سایر غلاّت (غیر از گندم و جو و خرما و كشمش) نیز زكات آن مستحبّ است.

 

شرایط واجب شدن زكات

مسأله 1587ـ زكات با چند شرط واجب مى شود:

مال به مقدار نصابى كه بعداً گفته مى شود برسد.

مالك آن بالغ و عاقل باشد.

بتواند در آن مال تصرّف كند.

در مورد گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باید دوازده ماه بر آن بگذرد، ولى احتیاط واجب آن است كه از اوّل ماه دوازدهم زكات تعلّق مى گیرد، و اگر بعضى از شرایط در اثناء ماه دوازدهم از بین برود زكات را باید بپردازد.

 مسأله 1588ـ اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود زكات بر او واجب نیست.

مسأله 1589ـ زكات گندم و جو وقتى واجب مى شود كه دانه آن بسته شود و به آن گندم و جو گویند و زكات انگور و كشمش موقعى است كه میوه برسد و به آن انگور گویند و همچنین در مورد خرما زمانى است كه خرما برسد و قابل خوردن شود، ولى وقت دادن زكات در گندم و جو زمانى است كه آن را خرمن كنند و كاه را جدا نمایند و در خرما و كشمش موقعى است كه خشك شود، مگر این كه بخواهند آن را به صورت تر مصرف كنند كه باید زكات آن را بدهند به شرط این كه خشك شده آن به حدّ نصاب برسد.

مسأله 1590ـ در مورد گندم و جو و كشمش و خرما زكات در صورتى واجب است كه هنگام واجب شدن زكات صاحب آنها بالغ باشد.

مسأله 1591ـ مالى را كه از انسان غصب كرده اند و نمى تواند در آن تصرّف كند زكات ندارد و همچنین هرگاه زراعتى غصب شده و موقعى كه زكات آن واجب مى شود در دست غاصب باشد، اگر بعداً به مالكش برگردد زكات ندارد.

مسأله 1592ـ هرگاه طلا و نقره یا چیز دیگرى را كه در آن زكات است قرض كند و یك سال نزد او بماند، باید زكات آن را بدهد و بر كسى كه قرض داده چیزى واجب نیست.

 

زكـات غـلاّت

مسأله 1593ـ زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب است كه به حدّ نصاب برسد و نصاب آنها «288 من تبریز، 45 مثقال كمتر» است كه حدود «847 كیلوگرم» برآورد شده (كمى كمتر ازسه خروار).

 مسأله 1594ـ اگر قبل از دادن زكات مقدارى از انگور و خرما و جو وگندم را مصرف كندیا به دیگرى بدهد باید زكات آن را بپردازد.

مسأله 1595ـ اگر مالك بعد از واجب شدن زكات بمیرد باید زكات را از مال او بدهند، ولى اگر قبل از واجب شدن زكات بمیرد زكات بر عهده ورثه است، یعنى سهم هر كدام به اندازه نصاب رسد باید زكات خود را بدهد.

مسأله 1596ـ حاكم شرع مى تواند مأمورى براى جمع آورى زكات تعیین كند تا بعد از جدا كردن گندم و جو از كاه، یا خشك شدن خرما و انگور، زكات را جمع آورى كند و اگر از پرداختن زكات كه حقّ محرومان است خوددارى نمایند مى تواند به زور از آنها بگیرد.

مسأله 1597ـ هرگاه زراعت یا باغى را قبل از واجب شدن زكات خریدارى كند زكات بر عهده مالك جدید است و اگر بعد از آن كه زكات واجب شده بخرد، زكات بر عهده فروشنده یعنى مالك قدیم است.

مسأله 1598ـ هرگاه انسان گندم و جو، یا خرما، یا انگور را بخرد و بداند فروشنده زكات آن را داده زكات بر او واجب نیست و اگر شك كند باز چیزى بر او لازم نیست، ولى اگر بداند زكات آن را نداده است، معامله نسبت به مقدار زكات باطل است مگر این كه حاكم شرع اجازه دهد، در این صورت قیمت مقدار زكات را از فروشنده مى گیرد و اگر اجازه ندهد زكات را از خریدار خواهد گرفت و در صورتى كه خریدار قیمت آن را به فروشنده داده مى تواند از او پس بگیرد.

مسأله 1599ـ اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه هنوز تر است به حدّ نصاب برسد و بعد از خشك شدن كمتر از این مقدار شود زكات آن واجب نیست.

مسأله 1600ـ اگر رطب و انگور را پیش از خشك شدن مصرف كند یا به فروش رساند، در صورتى زكات آن واجب است كه خشك شده آنها به اندازه نصاب باشد.

مسأله 1601ـ غلاّتى كه زكات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.

مسأله 1602ـ مقدار زكات گندم و جو و خرما و انگور در صورتى كه از آب باران، یا قنات و نهر و سد و یا رطوبت زمین مشروب شود، ده یك است و اگر با آب چاههاى عمیق و نیمه عمیق و كم عمق، یا بهوسیله دلو و دست و حیوان از چاه یا رودخانه آب بكشد و آن را مشروب سازد زكات آن بیست یك است.

مسأله 1603ـ اگر زراعتى با آب باران و آب چاه آبیارى شود، چنانچه یكى از آنها بقدرى كم باشد كه به حساب نیاید، باید مطابق آن كه غالباً مشروب شده زكات بدهد، ولى اگر از هر دو به مقدار قابل توجهى مشروب شده است، مثلاً نصف یا ثلث مدّت با آب باران و بقیّه با آب چاه مشروب شده باید زكات آن را نیمى به حساب ده یك و نیمى به حساب بیست یك بدهد.

مسأله 1604ـ اگر نداند كه آبیارى با آب باران بوده یا با آب چاه و مانند آن، فقط بیست یك بر او واجب است.

مسأله 1605ـ هرگاه زراعت با آب باران و نهر مشروب شود و احتیاجى به آب چاه نداشته باشد امّا با آن نیز آبیارى گردد و این كار تاثیرى در محصول نداشته باشد زكات آن ده یك است و اگر بعكس با آب چاه آبیارى شود و آب باران بر آن ببارد امّا تأثیرى نگذارد زكات آن بیست یك است.

مسأله 1606ـ هرگاه زراعتى را با آب چاه آبیارى كنند و در زمین مجاور آن زراعتى باشد كه از رطوبت آن زمین استفاده كند و محتاج به آبیارى نشود زكات زراعتى كه با آب چاه آبیارى شده، بیست یك و زكات زراعتى كه مجاور آن است ده یك مى باشد.

مسأله 1607ـ بنابر احتیاط واجب مخارجى را كه براى زراعت كرده از حاصل كسر نكند، همچنین قیمت تخمى را كه براى زراعت پاشیده است.

مسأله 1608ـ هرگاه درخت انگور یا خرما را بخرد قیمت آن مسلّماً جزءِ مخارج نیست و اگر خرما یا انگور را پیش از رسیدن بخرد احتیاط واجب آن است كه پول آن را نیز از محصول كم نكند، همچنین پولى را كه براى خرید زمین مى دهد جزءِ مخارج نیست.

 مسأله 1609ـ اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با یكدیگر اختلاف دارد، یعنى زراعت و میوه آنها در یك وقت به دست نمى آید، گندم یا جو یا خرما و انگور داشته باشد، همه آنها محصول یك سال حساب مى شود و چنانچه چیزى كه اوّل مى رسد به اندازه نصاب باشد باید زكات آن را بدهد و زكات بقیّه را هر وقت به دست آید مى پردازد و اگر آنچه اوّل مى رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر مى كند تا بقیّه آن برسد، اگر روى هم رفته به مقدار نصاب شود زكات آن واجب است.

مسأله 1610ـ اگر درخت خرما یا انگور در یك سال دو مرتبه میوه دهد چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد، زكات آن را بنابر احتیاط واجب باید بدهد.

مسأله 1611ـ اگر زكات خرما یا كشمش بر او واجب باشد نمى تواند زكات را از رطب تازه یا انگور بدهد (ولى مى تواند رطب تازه یا انگور را به مستحق بفروشد بعد بدهى او را از باب زكات حساب كند) امّا اگر بخواهد رطب یا انگور را قبل از خشك شدن بفروشد مى تواند زكات آن را از خودش بدهد.

مسأله 1612ـ هرگاه كسى از دنیا برود در حالى كه زكات واجب بر ذمّه اوست و هم بدهى به مردم دارد، اوّل باید تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند بعد دین او را ادا كنند و این در صورتى است كه مالى كه زكات به آن تعلّق گرفته موجود باشد.

مسأله 1613ـ هرگاه كسى كه بدهكار است و زراعتى نیز دارد فوت كند و ورثه پیش از آن كه زكات زراعت واجب شود دین او را از اموال دیگرى بدهند، هركدام از ورثه سهمش به اندازه زكات برسد باید زكات را بدهد امّا اگر دین او را قبل از واجب شدن زكات نپردازند، چنانچه مال میّت فقط به اندازه دین است زكات واجب نمى شود.

مسأله 1614ـ اگر محصول زراعت او خوب و بد دارد باید زكات هر كدام را از خود آن بدهد و یا قیمتش را حساب كند و نمى تواند زكات همه را از جنس بد بدهد و اگر همه را از خوب بدهد بهتر است.دنبالک ها: aviny 

داغ کن - کلوب دات کام
آرشیو نظرات() 
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:57 ق.ظ

Kudos, I like it.
cialis lilly tadalafi cialis generico milano cialis en 24 hora cialis e hiv cialis pills trusted tabled cialis softabs cialis farmacias guadalajara cialis 30 day trial coupon american pharmacy cialis cialis arginine interactio
Cialis canada
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:35 ق.ظ

Nicely put, Many thanks!
tadalafil tablets only best offers 100mg cialis ou acheter du cialis pas cher buying cialis in colombia cialis prezzo in linea basso cialis diario compra cialis ahumada sublingual cialis online where to buy cialis in ontario 200 cialis coupon
Generic for viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 05:25 ق.ظ

Amazing quite a lot of valuable data.
viagra pharmacy order online viagra buy viagra cheap prices viagra uk buy cheap generic sildenafil buy viagra online without prescription uk buy viagra from uk buy viagra online canada no prescription buy legal viagra how to purchase viagra online
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 03:11 ب.ظ

Whoa tons of amazing advice.
cialis dosage recommendations we choice cialis uk cialis canada india cialis 100mg cost cilas 5 mg cialis pharmacie en ligne interactions for cialis i recommend cialis generico safe dosage for cialis the best site cialis tablets
Buy generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 05:41 ب.ظ

Awesome data. Many thanks!
import cialis we like it safe cheap cialis cialis tadalafil cialis generic viagra vs cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis therapie ou acheter du cialis pas cher cialis e hiv cialis for sale
livejasmin credit hack youtube
جمعه 4 اسفند 1396 03:56 ق.ظ
سلام در آنجا، سایت شما را با استفاده از گوگل در همان زمان به دنبال یک موضوع قابل مقایسه بود، وب سایت شما به اینجا رسید، به نظر می رسد خوب است.
من آن را در بوک مارک های گوگل من نشان دادم.
سلام، فقط به وبلاگ شما از طریق Google هشدار داده شد
و متوجه شدم که این واقعا آموزنده است. من میخوام
مراقب باشید برای brussels. من از اینکه این را ادامه خواهم داد سپاسگزارم
در آینده. احتمالا بسیاری از مردم سود خواهند برد
از نوشتن شما به سلامتی!
weed
پنجشنبه 3 اسفند 1396 06:28 ب.ظ
اول از همه می خواهم وبلاگ فوق العاده ای بگویم! من یک سوال سریع داشتم که در آن می خواهم بپرسم آیا شما انجام می دهید
نه ذهن من کنجکاو بودم بدانم چطور خودت را متمرکز می کنی و قبل از اینکه سرت را پاک کنی
نوشتن من زمان دشواری را در برداشتن اندیشه هایم در اختیار دارم.

من واقعا از نوشتن لذت می برم اما این فقط به نظر می رسد مانند اولین
10 تا 15 دقیقه به سادگی فقط سعی در شکل گرفتن از دست داده اند
چگونه شروع کنیم. هر ایده یا نکات؟ کودوس!
Free Nintendo
پنجشنبه 7 دی 1396 07:00 ب.ظ
من این پست را به طور کامل در مورد مقایسه بیشتر به روز و
فن آوری های پیشین، این مقاله قابل توجه است.
cam4 token generator 2016 free download
سه شنبه 21 آذر 1396 08:38 ب.ظ
وای که عجیب بود من فقط یک نظر فوق العاده طولانی نوشتم اما پس از کلیک روی ارسال نظر من نشان نداد.
خب... من همه چیز رو نگفتم
از نو. به هر حال، فقط می خواستم بگم وبلاگ فوق العاده!
imvu credits
پنجشنبه 9 آذر 1396 11:07 ب.ظ
I think everything said was actually very reasonable.
But, what about this? suppose you were to write a awesome headline?

I am not saying your information is not good., but what if you added something that
makes people desire more? I mean مکارم شیرازی - زکات is a little plain. You could look at
Yahoo's front page and see how they create post headlines
to get people interested. You might try adding a video or a pic or two to get readers excited
about what you've written. In my opinion, it could bring your blog a little
bit more interesting.
Free Nintendo
پنجشنبه 9 آذر 1396 10:04 ب.ظ
آیا وبسایت شما صفحهی تماس برای کاربران دارد؟ من دارم
زمان دشوار در پیدا کردن آن، اما من می خواهم به شما یک ایمیل ارسال کنید.
من بعضی از ایده هایی برای وبلاگ شما دارم که ممکن است علاقه مند به شنیدن باشد.

در هر صورت، وب سایت بزرگ و من منتظر دیدن آن در طول زمان توسعه.
std testing cost
پنجشنبه 18 آبان 1396 07:57 ب.ظ
WOW just what I was searching for. Came here by searching for زکات
best psychic mediums
یکشنبه 14 آبان 1396 12:32 ق.ظ
چطوری کسی که در گروه فیس بوک من این وب سایت را به اشتراک گذاشته است
با ما، بنابراین من آن را بررسی کردم. من قطعا این اطلاعات را دوست دارم. من علامت گذاری به عنوان کتاب می کنم و توییت می کنم
این به پیروان من! طراحی فوق العاده و طراحی شگفت انگیز و سبک.
best psychic medium reading
شنبه 13 آبان 1396 09:19 ب.ظ
این وبلاگ... چطور میتونید بگید؟ مربوط!!
در نهایت چیزی پیدا کردم که به من کمک کرد. خیلی ممنون!
best supplement insurance plans
شنبه 13 آبان 1396 09:19 ب.ظ
با تشکر از شما، من اخیرا در حال جستجو برای اطلاعات در مورد این موضوع برای مدتی است و شما است
بهترین تا کنون کشف کرده ام با این حال، چه چیزی در مورد خط پایین؟
آیا از منبع آن اطمینان دارید؟
ask a psychic question
شنبه 13 آبان 1396 08:55 ب.ظ
مقالات با کیفیت یا بررسی راز علاقه به بینندگان است
برای دیدن صفحه وب، این چیزی است که این وب سایت ارائه می دهد.
chaturbate currency hack
دوشنبه 8 آبان 1396 10:38 ب.ظ
من دوست داشتم همانطور که شما در اینجا دریافت می کنید انجام می شود.
طرح جذاب است، مطالب نویسنده شما شیک است.
با این حال، شما فرمان دریافت بیش از حد بی صبری
شما مایل به ارائه موارد زیر هستید. ناخوشایند بدون شک بعدا دوباره از همان ابتدای کار به پایان می رسد
شما این افزایش را محافظت می کنید.
hack clash royale
دوشنبه 8 آبان 1396 09:43 ب.ظ
من بسیاری از صفحات وب را دیدم اما ویژگی صوتی برای آهنگ های صوتی موجود در این وب سایت واقعا عالی است.
local std testing
دوشنبه 8 آبان 1396 12:46 ب.ظ
مقاله شگفت آور! این نوع اطلاعاتی است که در اختیار عموم قرار می گیرد
وب. در حال حاضر شرم بر موتورهای جستجو در حال حاضر موقعیت ارائه این بالاتر نیست!

بیا و با وبسایت من مشورت کنید. با تشکر
=)
std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 12:41 ب.ظ
این واقعا زندگی دشواری است برای گوش دادن به اخبار در تلویزیون، پس از آن فقط از وب استفاده می کنم و تازه ترین اخبار را می گیرم.
real psychics
دوشنبه 8 آبان 1396 12:36 ب.ظ
برای دریافت آخرین اطلاعاتی که باید به وب و وب مراجعه کنید، این را پیدا کردم
وب سایت به عنوان بهترین وب سایت برای داغترین به روز رسانی.
std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 08:44 ق.ظ
وه، ساختار وبلاگ شگفت انگیز! چقدر طول کشید
یک وبلاگ برای شما در حال انجام یک وبلاگ نگاه آسان است. نگاه کلی
از وب سایت شما فوق العاده است، به عنوان منظم به عنوان محتوای محتوا!
cheap phone psychic reading
دوشنبه 8 آبان 1396 08:12 ق.ظ
شما در واقع آن را با ارائه خود را بسیار آسان به نظر می رسد، اما من
این موضوع را واقعا در نظر بگیرید که من فکر می کنم هرگز درک نمی کنم.
این بیش از حد پیچیده و بسیار گسترده ای برای من به نظر می رسد. من منتظر پست بعدی شما هستم، سعی خواهم کرد
آویزان از آن!
cheap psychic readings
دوشنبه 8 آبان 1396 08:07 ق.ظ
در واقع یک قطعه اطلاعات خنک و مفید است. من خوشحالم که شما این اطلاعات مفید را با این اطلاعات به اشتراک گذاشتهاید
ما لطفا ما را به روز نگه دارید مثل این. متشکرم
برای اشتراک گذاری.
confidential std test
دوشنبه 8 آبان 1396 07:18 ق.ظ
اگر کسی بخواهد با جدیدترین فن آوری ها به روز شود، باید وی را از این وب سایت بازدید کند و تمام وقت آن را به روز کند.
myfreecams token hack
شنبه 29 مهر 1396 11:04 ب.ظ
من قدردانی میکنم، زیرا من فقط آنچه را که من دنبالش بودم پیدا کردم.
شکار 4 روزه من را تمام کرده ام! خداوند شما را مردمی کند روز خوبی داشته باشی.
خدا حافظ
real psychic readings
چهارشنبه 19 مهر 1396 07:52 ب.ظ
وبلاگ بسیار توصیفی، من آن را دوست داشتم.
آیا بخش 2 وجود خواهد داشت؟
http://emiliekristek.hatenablog.com
سه شنبه 17 مرداد 1396 09:01 ق.ظ
I don't know whether it's just me or if perhaps everybody else encountering problems with your site.

It seems like some of the written text on your posts are running off
the screen. Can somebody else please provide feedback and
let me know if this is happening to them as well?

This may be a issue with my internet browser because I've
had this happen before. Appreciate it
How can we increase our height?
جمعه 13 مرداد 1396 07:46 ب.ظ
I am not sure where you are getting your information,
but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding
more. Thanks for wonderful info I was looking for this info for my
mission.
دوست دارتو
دوشنبه 3 اسفند 1394 01:43 ب.ظ
عالیه
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30