تبلیغات
مکارم شیرازی - زکات
هر سوالی دینی دارید از ما بپرسید

زکات

نویسنده :علی نداف
تاریخ:جمعه 18 دی 1394-09:37 ب.ظ

 احكام زكات مال

مسأله 1586ـ زكات بر نُه چیز واجب است: گندم، جو، خرما، انگور (كشمش) طلا، نقره، گوسفند، گاو و شتر و اگر كسى مالك یكى از این نُه چیز باشد با شرایطى كه بعداً گفته مى شود باید مقدار معیّنى را كه در مسائل آینده خواهد آمد در مصارفى كه گفته مى شود صرف كند، ولى مستحبّ است از سرمایه كسب و كار و تجارت نیز همه سال زكات بدهد، همچنین سایر غلاّت (غیر از گندم و جو و خرما و كشمش) نیز زكات آن مستحبّ است.

 

شرایط واجب شدن زكات

مسأله 1587ـ زكات با چند شرط واجب مى شود:

مال به مقدار نصابى كه بعداً گفته مى شود برسد.

مالك آن بالغ و عاقل باشد.

بتواند در آن مال تصرّف كند.

در مورد گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باید دوازده ماه بر آن بگذرد، ولى احتیاط واجب آن است كه از اوّل ماه دوازدهم زكات تعلّق مى گیرد، و اگر بعضى از شرایط در اثناء ماه دوازدهم از بین برود زكات را باید بپردازد.

 مسأله 1588ـ اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود زكات بر او واجب نیست.

مسأله 1589ـ زكات گندم و جو وقتى واجب مى شود كه دانه آن بسته شود و به آن گندم و جو گویند و زكات انگور و كشمش موقعى است كه میوه برسد و به آن انگور گویند و همچنین در مورد خرما زمانى است كه خرما برسد و قابل خوردن شود، ولى وقت دادن زكات در گندم و جو زمانى است كه آن را خرمن كنند و كاه را جدا نمایند و در خرما و كشمش موقعى است كه خشك شود، مگر این كه بخواهند آن را به صورت تر مصرف كنند كه باید زكات آن را بدهند به شرط این كه خشك شده آن به حدّ نصاب برسد.

مسأله 1590ـ در مورد گندم و جو و كشمش و خرما زكات در صورتى واجب است كه هنگام واجب شدن زكات صاحب آنها بالغ باشد.

مسأله 1591ـ مالى را كه از انسان غصب كرده اند و نمى تواند در آن تصرّف كند زكات ندارد و همچنین هرگاه زراعتى غصب شده و موقعى كه زكات آن واجب مى شود در دست غاصب باشد، اگر بعداً به مالكش برگردد زكات ندارد.

مسأله 1592ـ هرگاه طلا و نقره یا چیز دیگرى را كه در آن زكات است قرض كند و یك سال نزد او بماند، باید زكات آن را بدهد و بر كسى كه قرض داده چیزى واجب نیست.

 

زكـات غـلاّت

مسأله 1593ـ زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب است كه به حدّ نصاب برسد و نصاب آنها «288 من تبریز، 45 مثقال كمتر» است كه حدود «847 كیلوگرم» برآورد شده (كمى كمتر ازسه خروار).

 مسأله 1594ـ اگر قبل از دادن زكات مقدارى از انگور و خرما و جو وگندم را مصرف كندیا به دیگرى بدهد باید زكات آن را بپردازد.

مسأله 1595ـ اگر مالك بعد از واجب شدن زكات بمیرد باید زكات را از مال او بدهند، ولى اگر قبل از واجب شدن زكات بمیرد زكات بر عهده ورثه است، یعنى سهم هر كدام به اندازه نصاب رسد باید زكات خود را بدهد.

مسأله 1596ـ حاكم شرع مى تواند مأمورى براى جمع آورى زكات تعیین كند تا بعد از جدا كردن گندم و جو از كاه، یا خشك شدن خرما و انگور، زكات را جمع آورى كند و اگر از پرداختن زكات كه حقّ محرومان است خوددارى نمایند مى تواند به زور از آنها بگیرد.

مسأله 1597ـ هرگاه زراعت یا باغى را قبل از واجب شدن زكات خریدارى كند زكات بر عهده مالك جدید است و اگر بعد از آن كه زكات واجب شده بخرد، زكات بر عهده فروشنده یعنى مالك قدیم است.

مسأله 1598ـ هرگاه انسان گندم و جو، یا خرما، یا انگور را بخرد و بداند فروشنده زكات آن را داده زكات بر او واجب نیست و اگر شك كند باز چیزى بر او لازم نیست، ولى اگر بداند زكات آن را نداده است، معامله نسبت به مقدار زكات باطل است مگر این كه حاكم شرع اجازه دهد، در این صورت قیمت مقدار زكات را از فروشنده مى گیرد و اگر اجازه ندهد زكات را از خریدار خواهد گرفت و در صورتى كه خریدار قیمت آن را به فروشنده داده مى تواند از او پس بگیرد.

مسأله 1599ـ اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه هنوز تر است به حدّ نصاب برسد و بعد از خشك شدن كمتر از این مقدار شود زكات آن واجب نیست.

مسأله 1600ـ اگر رطب و انگور را پیش از خشك شدن مصرف كند یا به فروش رساند، در صورتى زكات آن واجب است كه خشك شده آنها به اندازه نصاب باشد.

مسأله 1601ـ غلاّتى كه زكات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.

مسأله 1602ـ مقدار زكات گندم و جو و خرما و انگور در صورتى كه از آب باران، یا قنات و نهر و سد و یا رطوبت زمین مشروب شود، ده یك است و اگر با آب چاههاى عمیق و نیمه عمیق و كم عمق، یا بهوسیله دلو و دست و حیوان از چاه یا رودخانه آب بكشد و آن را مشروب سازد زكات آن بیست یك است.

مسأله 1603ـ اگر زراعتى با آب باران و آب چاه آبیارى شود، چنانچه یكى از آنها بقدرى كم باشد كه به حساب نیاید، باید مطابق آن كه غالباً مشروب شده زكات بدهد، ولى اگر از هر دو به مقدار قابل توجهى مشروب شده است، مثلاً نصف یا ثلث مدّت با آب باران و بقیّه با آب چاه مشروب شده باید زكات آن را نیمى به حساب ده یك و نیمى به حساب بیست یك بدهد.

مسأله 1604ـ اگر نداند كه آبیارى با آب باران بوده یا با آب چاه و مانند آن، فقط بیست یك بر او واجب است.

مسأله 1605ـ هرگاه زراعت با آب باران و نهر مشروب شود و احتیاجى به آب چاه نداشته باشد امّا با آن نیز آبیارى گردد و این كار تاثیرى در محصول نداشته باشد زكات آن ده یك است و اگر بعكس با آب چاه آبیارى شود و آب باران بر آن ببارد امّا تأثیرى نگذارد زكات آن بیست یك است.

مسأله 1606ـ هرگاه زراعتى را با آب چاه آبیارى كنند و در زمین مجاور آن زراعتى باشد كه از رطوبت آن زمین استفاده كند و محتاج به آبیارى نشود زكات زراعتى كه با آب چاه آبیارى شده، بیست یك و زكات زراعتى كه مجاور آن است ده یك مى باشد.

مسأله 1607ـ بنابر احتیاط واجب مخارجى را كه براى زراعت كرده از حاصل كسر نكند، همچنین قیمت تخمى را كه براى زراعت پاشیده است.

مسأله 1608ـ هرگاه درخت انگور یا خرما را بخرد قیمت آن مسلّماً جزءِ مخارج نیست و اگر خرما یا انگور را پیش از رسیدن بخرد احتیاط واجب آن است كه پول آن را نیز از محصول كم نكند، همچنین پولى را كه براى خرید زمین مى دهد جزءِ مخارج نیست.

 مسأله 1609ـ اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با یكدیگر اختلاف دارد، یعنى زراعت و میوه آنها در یك وقت به دست نمى آید، گندم یا جو یا خرما و انگور داشته باشد، همه آنها محصول یك سال حساب مى شود و چنانچه چیزى كه اوّل مى رسد به اندازه نصاب باشد باید زكات آن را بدهد و زكات بقیّه را هر وقت به دست آید مى پردازد و اگر آنچه اوّل مى رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر مى كند تا بقیّه آن برسد، اگر روى هم رفته به مقدار نصاب شود زكات آن واجب است.

مسأله 1610ـ اگر درخت خرما یا انگور در یك سال دو مرتبه میوه دهد چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد، زكات آن را بنابر احتیاط واجب باید بدهد.

مسأله 1611ـ اگر زكات خرما یا كشمش بر او واجب باشد نمى تواند زكات را از رطب تازه یا انگور بدهد (ولى مى تواند رطب تازه یا انگور را به مستحق بفروشد بعد بدهى او را از باب زكات حساب كند) امّا اگر بخواهد رطب یا انگور را قبل از خشك شدن بفروشد مى تواند زكات آن را از خودش بدهد.

مسأله 1612ـ هرگاه كسى از دنیا برود در حالى كه زكات واجب بر ذمّه اوست و هم بدهى به مردم دارد، اوّل باید تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند بعد دین او را ادا كنند و این در صورتى است كه مالى كه زكات به آن تعلّق گرفته موجود باشد.

مسأله 1613ـ هرگاه كسى كه بدهكار است و زراعتى نیز دارد فوت كند و ورثه پیش از آن كه زكات زراعت واجب شود دین او را از اموال دیگرى بدهند، هركدام از ورثه سهمش به اندازه زكات برسد باید زكات را بدهد امّا اگر دین او را قبل از واجب شدن زكات نپردازند، چنانچه مال میّت فقط به اندازه دین است زكات واجب نمى شود.

مسأله 1614ـ اگر محصول زراعت او خوب و بد دارد باید زكات هر كدام را از خود آن بدهد و یا قیمتش را حساب كند و نمى تواند زكات همه را از جنس بد بدهد و اگر همه را از خوب بدهد بهتر است.دنبالک ها: aviny 

داغ کن - کلوب دات کام
آرشیو نظرات() 
buy cialis usa
جمعه 16 آذر 1397 09:57 ق.ظ

Thanks a lot, Awesome information!
cialis 5mg cialis savings card cialis dosage recommendations cialis pills in singapore generic cialis tadalafil tadalafil generic cialis purchasing cialis cuantos mg hay cialis canadian drugs look here cialis cheap canada
buy cheap cialis no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:49 ب.ظ

Appreciate it! An abundance of material!

cialis therapie female cialis no prescription cialis side effects calis buy cialis online legal tadalafil 20mg cialis rezeptfrei sterreich free cialis we recommend cialis info we like it safe cheap cialis
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:50 ب.ظ

Many thanks, I enjoy it!
buy cialis cialis tadalafil cialis for sale in europa interactions for cialis cialis preise schweiz cialis 5mg cilas tarif cialis france cialis online napol price cialis per pill
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:22 ق.ظ

Nicely put. Cheers.
generic cialis tadalafil we like it cialis soft gel cost of cialis per pill cialis sale online cialis 20 mg cialis from canada cialis generico in farmacia cialis kaufen wo cialis bula cialis cuantos mg hay
buy cialis usa
سه شنبه 13 آذر 1397 06:08 ب.ظ

Cheers, I like this!
cialis daily cialis 30 day trial coupon cialis efficacit tadalafil 10 mg import cialis brand cialis generic cialis wir preise cialis para que sirve cialis online deutschland cialis australia org
buy cialis online without a prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 06:55 ق.ظ

You made your position extremely well!.
canadian drugs generic cialis cialis online cialis tadalafil cialis 20 mg effectiveness cialis 20mg preis cf where do you buy cialis cialis side effects dangers cialis 100mg suppliers cialis professional yohimbe cialis 20 mg
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 06:56 ب.ظ

You made your point extremely well!!
cialis rezeptfrei order cialis from india rezeptfrei cialis apotheke low cost cialis 20mg buy cialis cheap 10 mg tadalafilo only best offers cialis use buying cialis overnight generic cialis pill online cuanto cuesta cialis yaho
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 06:35 ق.ظ

Truly all kinds of great advice.
cialis without a doctor's prescription buy name brand cialis on line cialis generico in farmacia cialis usa cost calis cialis patent expiration cialis canadian drugs no prescription cialis cheap cialis canadian drugs cialis 10mg prix pharmaci
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 06:27 ب.ظ

You actually mentioned that superbly!
cialis 10 doctissimo cialis 20 mg cialis herbs deutschland cialis online generic cialis soft gels weblink price cialis canadian drugs generic cialis cheap cialis cialis australia org cialis kaufen
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 06:07 ق.ظ

Valuable material. Appreciate it.
cialis generico en mexico prices on cialis 10 mg cialis billig cialis generika in deutschland kaufen import cialis generic cialis tadalafil how to purchase cialis on line cialis ahumada look here cialis cheap canada cialis dose 30mg
buy cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 05:45 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
cialis flussig buy cialis online legal cialis generico milano ou acheter du cialis pas cher generic low dose cialis viagra or cialis opinioni cialis generico pastillas cialis y alcoho generic cialis at the pharmacy viagra vs cialis vs levitra
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 06:28 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
cialis online nederland cialis dosage recommendations cialis rckenschmerzen cialis taglich the best site cialis tablets import cialis cialis reviews enter site 20 mg cialis cost cialis prezzo di mercato cialis canada on line
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 06:42 ق.ظ

Amazing quite a lot of helpful material!
purchasing cialis on the internet tadalafilo effetti del cialis wow look it cialis mexico cialis usa cost wow cialis 20 get cheap cialis generic cialis 20mg uk cialis 5 mg scheda tecnica cialis 30 day sample
Buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:26 ب.ظ

You've made your point!
cialis 200 dollar savings card precios de cialis generico viagra cialis levitra buy cialis online nz buy generic cialis cialis 30 day trial coupon effetti del cialis cialis professional from usa cipla cialis online cialis super acti
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:42 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
tadalafil 5mg cialis name brand cheap cialis coupon brand cialis nl generic cialis 20mg uk cialis uk next day we like it cialis soft gel cialis professional yohimbe tesco price cialis cialis 20 mg cut in half
buy cialis germany
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:48 ب.ظ

Tips nicely regarded..
are there generic cialis canada discount drugs cialis cialis 30 day trial coupon buying cialis in colombia calis we like it cialis price buy cialis sample pack cialis online get cheap cialis cialis 05
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:09 ق.ظ

Superb tips. With thanks!
cialis with 2 days delivery cialis 20 mg look here cialis cheap canada cialis sale online tadalafil generic rezeptfrei cialis apotheke achat cialis en itali generic cialis pill online cialis baratos compran uk cialis generico milano
buy cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 11 مهر 1397 03:20 ق.ظ

You explained that effectively.
cialis for sale in europa cialis lowest price cialis 30 day sample cialis generic availability cialis generico milano cialis 5mg cialis manufacturer coupon cialis for sale cialis canada cialis herbs
buy cialis online no prescription
دوشنبه 9 مهر 1397 02:33 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it.
cialis tablets cost of cialis cvs are there generic cialis cialis billig cialis generika in deutschland kaufen cialis prezzo in linea basso the best site cialis tablets warnings for cialis generic cialis tadalafil costo in farmacia cialis
canada online pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 05:29 ق.ظ

Very good material. With thanks!
buy viagrow pro canadian pharmaceuticals reviews canada drug pharmacy online pharmacy canada the best canadian online pharmacies online pharmacies legitimate canada medications information canadian pharmacies that ship to us aarp recommended canadian pharmacies canada drugs online
http://cialisvbuy.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:09 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
generic cialis tadalafil cialis 5 mg buy the best site cialis tablets prezzo cialis a buon mercato generic cialis tadalafil cialis prices il cialis quanto costa tadalafilo wow cialis 20 when can i take another cialis
http://buycialisky.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:01 ب.ظ

Thanks. A good amount of facts.

get viagra cheap viagra uk online buy viagra canadian pharmacy viagra for sale buy viagra on line viagra side effects buy viagra in store can u buy viagra over the counter buy generic viagra online canada is it safe to buy viagra online
buycialisonla.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:35 ق.ظ

You have made your point extremely well!!
price cialis wal mart pharmacy only now cialis 20 mg generic cialis levitra cialis online cialis tablets australia enter site very cheap cialis cialis daily new zealand cialis en 24 hora safe site to buy cialis online cialis prices in england
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:57 ق.ظ

Kudos, I like it.
cialis lilly tadalafi cialis generico milano cialis en 24 hora cialis e hiv cialis pills trusted tabled cialis softabs cialis farmacias guadalajara cialis 30 day trial coupon american pharmacy cialis cialis arginine interactio
Cialis canada
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:35 ق.ظ

Nicely put, Many thanks!
tadalafil tablets only best offers 100mg cialis ou acheter du cialis pas cher buying cialis in colombia cialis prezzo in linea basso cialis diario compra cialis ahumada sublingual cialis online where to buy cialis in ontario 200 cialis coupon
Generic for viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 05:25 ق.ظ

Amazing quite a lot of valuable data.
viagra pharmacy order online viagra buy viagra cheap prices viagra uk buy cheap generic sildenafil buy viagra online without prescription uk buy viagra from uk buy viagra online canada no prescription buy legal viagra how to purchase viagra online
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 03:11 ب.ظ

Whoa tons of amazing advice.
cialis dosage recommendations we choice cialis uk cialis canada india cialis 100mg cost cilas 5 mg cialis pharmacie en ligne interactions for cialis i recommend cialis generico safe dosage for cialis the best site cialis tablets
Buy generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 05:41 ب.ظ

Awesome data. Many thanks!
import cialis we like it safe cheap cialis cialis tadalafil cialis generic viagra vs cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis therapie ou acheter du cialis pas cher cialis e hiv cialis for sale
livejasmin credit hack youtube
جمعه 4 اسفند 1396 03:56 ق.ظ
سلام در آنجا، سایت شما را با استفاده از گوگل در همان زمان به دنبال یک موضوع قابل مقایسه بود، وب سایت شما به اینجا رسید، به نظر می رسد خوب است.
من آن را در بوک مارک های گوگل من نشان دادم.
سلام، فقط به وبلاگ شما از طریق Google هشدار داده شد
و متوجه شدم که این واقعا آموزنده است. من میخوام
مراقب باشید برای brussels. من از اینکه این را ادامه خواهم داد سپاسگزارم
در آینده. احتمالا بسیاری از مردم سود خواهند برد
از نوشتن شما به سلامتی!
weed
پنجشنبه 3 اسفند 1396 06:28 ب.ظ
اول از همه می خواهم وبلاگ فوق العاده ای بگویم! من یک سوال سریع داشتم که در آن می خواهم بپرسم آیا شما انجام می دهید
نه ذهن من کنجکاو بودم بدانم چطور خودت را متمرکز می کنی و قبل از اینکه سرت را پاک کنی
نوشتن من زمان دشواری را در برداشتن اندیشه هایم در اختیار دارم.

من واقعا از نوشتن لذت می برم اما این فقط به نظر می رسد مانند اولین
10 تا 15 دقیقه به سادگی فقط سعی در شکل گرفتن از دست داده اند
چگونه شروع کنیم. هر ایده یا نکات؟ کودوس!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30